User Tools

Site Tools


0033-shiki-26-s-ng-l-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0033-shiki-26-s-ng-l-c-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Súng ngắn Shiki 26</​b>​ (二十六年式拳銃,​ にじゅうろくねんしきけんじゅう,​ <​i>​Nijuuroku-nen-shiki kenjuu</​i>​) là loại súng ngắn ổ xoay đầu tiên được phát triển bởi Lục quân đế quốc Nhật Bản. Nó được thiết kế bởi xưởng công binh Koishikawa và được đặc tên theo năm của lịch Nhật Bản khi đó là năm thứ 26 của thời kỳ Minh Trị (năm 1893 theo lịch quốc tế). Loại súng ngắn này được thấy sử dụng trong các cuộc chiến như Chiến tranh Nga-Nhật, Chiến tranh Trung-Nhật và Chiến tranh thế giới thứ hai.
 +</​p><​p>​Shiki 26 được lúc đầu dùng như vũ khí phòng thân của các kỵ binh và có một dây cột ở bán súng. Với việc bị thiếu vũ khí trầm trọng trong các cuộc chiến và việc chế tạo ra nó không mất quá nhiều nguyên vật liệu nên nó đã được dùng như một loại vũ khí thay thế và vẫn được dùng cho đến khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
 +</​p><​p>​Shiki 26 là loại súng lục nạp đan theo Shiki bẻ nòng súng lên ra khỏi bán súng giống như loại súng lục Smith &amp; Wesson được sản xuất cùng thời điểm. Nó không có búa điểm hỏa như các súng lục thông thường và không thể lên cò bằng tay nó được thiết kế cho việc chỉ cho hoạt động kép (khi bắn ổ đạn sẽ quay đẩy kim điểm hỏa ra sau có thể xem như đây là loại súng lục tự động). Và với việc độ giật của loại súng này khá cao nên độ chính xác của loại súng này khá thấp. Cũng vì nền công nghiệp của Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20 là nền công nghiệp sản xuất thô chưa chú trọng đền chất lượng nên các khe đạn của súng đôi khi không khớp với nòng súng khiến nó trở nên khá nguy hiểm (trong một số trường hợp nòng súng sẽ nổ tung khi bắn) và không chính xác.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Smith,​ W.H.B., Small Arms of the World, (Stackpole Co., Harrisburg, Pa.)</​li></​ul>​
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Type 26 revolver tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181011052647
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1069/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14665/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3818/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 999 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​89.542 ​     1 -total
 + ​92.09% ​  ​82.461 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Weapon
 + ​79.25% ​  ​70.962 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.16% ​  ​18.047 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 + ​10.24% ​   9.173      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  7.79%    6.977      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +  4.94%    4.422      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&#​7871;​_qu&#​7889;​c_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +  4.25%    3.807      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +  4.01%    3.592      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan_n&#​7897;​i_d&​ograve;​ng
 +  3.66%    3.275      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​496478-0!canonical and timestamp 20181011052647 and revision id 41616109
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0033-shiki-26-s-ng-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)