User Tools

Site Tools


0036-shiki-92-hmg-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0036-shiki-92-hmg-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Shiki 92</​b>​ (九二式重機関銃,​ きゅうにしきじゅうきかんじゅう,​ Kyūnishiki jūkikanjū) là loại súng máy hạng nặng tiêu chuẩn của Lục quân Đế quốc Nhật Bản được đưa vào phục vụ năm 1932 và được quân đội Nhật và Mãn Châu sử dụng rộng rãi trong suốt Thế chiến thứ hai. Các khẩu súng bị thu giữ sau chiến tranh lại được quân đội của Trung Hoa dân quốc sử dụng rộng rãi trong nội chiến Trung Quốc và được Bắc Triều Tiên sử dụng trong chiến tranh Triều Tiên. Sở dĩ gọi là Shiki 92 bởi vì nó được đưa vào sử dụng năm 2592 theo lịch của Nhật Bản khi đó tức năm 1932 theo lịch quốc tế.
 +</p>
  
 +<​p>​Shiki 92 trên thực tế là bản nâng cấp toàn diện của HMG Shiki 3 với cỡ đạn được tăng lên 7,7 mm với hệ thống làm mát bằng không khí giống như Shiki 3 cũng như cách nạp đạn và băng đạn giống như súng máy Hotchkiss M1914 nó có thể sử dụng loại đạn có vành và không có vành 7,7mm Shiki. Loại đạn 7,7mm Arisaka cũng có thể được sử dụng nếu cần thiết hay lúc hết các loại đạn chính. Tốc độ các viên đạn bắn ra có thể đạt 732 m/s, và có tốc độ quay 450 vòng/​phút. Shiki 92 đôi khi được sử dụng làm súng phòng không hạng nhẹ trong mặt trận Thái Bình Dương. Loại súng này có tầm bắn xa nhất là 4.500 m nhưng đạt hiệu quả tốt nhất ở khoảng cách 800 m.
 +</​p><​p>​Loại súng này được thiết kế để bắn trên bệ chống 3 chân vào được sử dụng bởi một nhóm 3 người.
 +</​p><​p>​Một đặc tính của loại súng này khác với những loại súng cùng loại là điểm ruồi của nó được đặc hơi chếch về bên phải thay vì ngay chính giữa. Có rất nhiều công cụ ngắm bắn khác nhau được chế tạo cho các loại vũ khí này như kính tiềm vọng dành cho Shiki 93 và 94 cũng như ống nhắm dành cho Shiki 96. Và vòng ngắm lớn dùng để bắn máy bay cũng được chế tạo.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Weapons:​ An International Encyclopedia from 5000 B.C. to 2000 A.D.. St. Martin'​s Press. 1991. ISBN 0312039506.</​li>​
 +<​li>​Daugherty III, Leo J.. Fighting Techniques of a Japanese Infantryman 1941-1945. ISBN 1-86227-162-3.</​li>​
 +<​li>​Nakanishi,​ Ritta (1998). Japanese Infantry Arms in World War II. Dainipponkaiga.</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181010215945
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 828/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11970/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2194/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1,015 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​76.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Weapon
 +100.00% ​  ​76.499 ​     1 -total
 + ​84.16% ​  ​64.384 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.82% ​  ​11.338 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 + ​12.22% ​   9.350      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  5.99%    4.583      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_&#​272;&#​7871;​_qu&#​7889;​c_Nh&#​7853;​t_B&#​7843;​n
 +  3.08%    2.358      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​496723-0!canonical and timestamp 20181010215944 and revision id 41632122
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0036-shiki-92-hmg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)