User Tools

Site Tools


0037-shiki-92-lmg-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0037-shiki-92-lmg-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Súng máy 7.7mm kiểu 92</​b><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​九二式七粍七機銃</​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Kyūni-shiki nana-miri-nana kijū</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>,​ được biết nhiều với tên <​b>​Shiki 92</​b>,​ là loại súng máy được thiết kế như một loại súng phòng không. Đây là loại súng máy tiêu chuẩn có thể di chuyển được lắp đặt cố định trên hầu hết các máy bay chiến đấu của Đế quốc Nhật Bản trong những năm đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai trên mặt trận Thái Bình Dương. Tuy nhiên nó lại không hiệu quả trong việc phòng không và bị thay thế bởi các loại súng máy Shiki 1, Shiki 2 và pháo Shiki 99.
 +</​p><​p>​Nó khá giống với khẩu LMG Lewis nhưng sử dụng loại đạn 7.7x58mm Arisaka thay vì loại đạn .303 British cùng một số thay đổi trong hệ thống làm mát nòng súng, hộp đạn tròn với nhiều đạn hơn và tay cầm thích hợp với binh lính Nhật hơn.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181019174458
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.148 seconds
 +Preprocessor visited node count: 915/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13822/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1595/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 115.821 ​     1 -total
 + ​78.71% ​  ​91.158 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Weapon
 + ​67.69% ​  ​78.398 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.65% ​  ​15.813 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_v&#​361;​_kh&​iacute;​
 + ​12.13% ​  ​14.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.58%    9.939      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  7.47%    8.654      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  7.45%    8.631      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nihongo
 +  6.27%    7.263      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.25%    4.919      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Yesno
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797894-0!canonical and timestamp 20181019174458 and revision id 41493932
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0037-shiki-92-lmg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)