User Tools

Site Tools


0052-sierpc-la-gi

Sierpc là một thị trấn thuộc huyện Sierpecki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 19 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 18368 người và mật độ 988 người/km².[1]

0052-sierpc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)