User Tools

Site Tools


0076-speccy-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0076-speccy-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Speccy</​b>,​ được phát triển bởi Piriform, là một phần mềm tiện ích miễn phí chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows 7, Vista và XP trên cả hai nền tảng hệ điều hành 32-bit và 64-bit.<​sup id="​cite_ref-list_OS_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Speccy là một công cụ cho phép người dùng xem thông tin về phần cứng và phần mềm của máy tính.
 +Thông tin được hiển thị bởi Speccy bao gồm mẫu và thương hiệu của bộ vi xử lý, kích thước và tốc độ ổ cứng, dung lượng bộ nhớ, thông tin về đồ họa và hệ điều hành và một số thông tin khác.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1326
 +Cached time: 20181012000845
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.170 seconds
 +Preprocessor visited node count: 854/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15971/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1445/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 21/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2692/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.04 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 145.871 ​     1 -total
 + ​56.25% ​  ​82.047 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Software
 + ​48.07% ​  ​70.117 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.92% ​  ​30.521 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.06% ​  ​24.891 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.29% ​  ​19.385 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ph&#​7847;​n_m&#​7873;​m/​simple
 + ​12.84% ​  ​18.734 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Official_website
 + ​10.27% ​  ​14.979 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.05% ​  ​14.665 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Start_date_and_age
 +  9.11%   ​13.287 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Windows-software-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262601-0!canonical and timestamp 20181012000845 and revision id 40751126
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0076-speccy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)