User Tools

Site Tools


0085-stawiski-la-gi

Stawiski là một thị trấn thuộc huyện Kolneński, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 13 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 2350 người và mật độ 177 người/km².[1]

0085-stawiski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)