User Tools

Site Tools


0096-su-kowice-la-gi

Sułkowice là một thị trấn thuộc huyện Myślenicki, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 16 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6434 người và mật độ 391 người/km².[1]

0096-su-kowice-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)