User Tools

Site Tools


0099-sulej-w-la-gi

Sulejów là một thị trấn thuộc huyện Piotrkowski, tỉnh Łódźkie ở trung tâm Ba Lan. Thị trấn có diện tích 26 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6418 người và mật độ 244 người/km².[1]

0099-sulej-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)