User Tools

Site Tools


0106-super-show-3-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0106-super-show-3-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Super Junior, The 3rd Asia Tour – "Super Show 3"</​b>​ là chuyến lưu diễn châu Á lần thứ 3 kéo dài từ năm 2010 - 2011 của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior để quảng bá cho album phòng thu thứ 4, <​i>​Bonamana</​i>​. Chuyến lưu diễn bắt đầu bằng hai đêm diễn tại Seoul vào tháng 8 năm 2010 và đi qua Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản cùng các nước châu Á khác với điểm dừng chân cuối cùng là Bình Dương (Việt Nam). Tổng cộng Super Show 3 đi qua 13 thành phố thuộc 9 quốc gia với tổng cộng 20 buổi diễn.<​sup id="​cite_ref-seoul_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Vào tháng 10 năm 2011, album lưu diễn của Super Show 3, <​i><​b>​Super Show 3 Tour Concert Album</​b></​i>​ với những cảnh quay ghi lại đêm diễn ở Seoul đã được phát hành. Tháng 2, 2011, bộ phim <​i>​Super Show 3 3D</​i>​ về đêm diễn tại Seoul chính thức khởi chiếu tại 16 rạp chiếu phim trong chuỗi CJ CGV.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​Hàn Quốc (Điểm dừng chân đầu tiên)</​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;​text-align:​ left; font-size: 100%; width: 75%;">​
 +<​p><​b>​Super Junior Intro</​b>​
 +</p>
 +<​p><​b>​VCR 1</b>
 +</p>
 +<​p><​b>​VCR 2</b>
 +</p>
 +<​p><​b>​VCR 3</b>
 +</p>
 +<​p><​b>​VCR 4</b>
 +</p>
 +<​ul><​li>"​Shake it up" (Remix ver.)</​li>​
 +<​li>"​Twins"​ (Remix ver.)</​li></​ul><​p><​b>​VCR 5</b>
 +</p>
 +<​p><​b>​VCR 6</b>
 +</p>
 +<​ul><​li>"​All My Heart"</​li>​
 +<​li>"​It Has To Be You" – Yesung</​li></​ul><​p><​b>​VCR 7</b>
 +</p>
 +<​p><​b>​VCR 8</b>
 +</p>
 +<​ul><​li>"​Cooking Cooking"</​li>​
 +<​li>"​Way For Love"</​li>​
 +<​li>​MENT #​2</​li>​
 +<​li>"​You Are The One"</​li>​
 +<​li>"​Wonder Boy"</​li>​
 +<​li>​MENT #​3</​li></​ul></​div></​div>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​Các tiết mục khác</​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;​text-align:​ left; font-size: 100%; width: 75%;">​
 +<​p><​b>​(Biểu diễn ở các thành phố khác)</​b>​
 +</p>
 +<​ul><​li>"​Kiss Goodbye"​ (Leeteuk đàn và hát trên piano)</​li>​
 +<​li>"​Infection"​ (Kyuhyun, chỉ diễn tại Nhật Bản)</​li>​
 +<​li>"​Yuki no hana" (Snow Flower) (Kyuhyun, chỉ diễn tại Nhật Bản)</​li>​
 +<​li>"​Only one flower in the world" (Heechul và Donghae song ca, chỉ diễn tại Nhật Bản)</​li>​
 +<​li>"​New Endless Love" (Kyuhyun, bắt đầu từ các điểm diễn ở Trung Quốc)</​li>​
 +<​li>"​One Fine Spring Day" (Ryeowook, phiên bản tiếng Trung)</​li>​
 +<​li>"​Down"​ – Eunhyuk</​li>​
 +<​li>"​Baby"​ – Henry Lau <​small>​(Bắt đầu từ Singapore)</​small></​li>​
 +<​li>"​Perfection"​ (Phiên bản tiếng Hàn của Super Junior-M)</​li></​ul></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181013224832
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.244 seconds
 +Real time usage: 0.286 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1491/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 80857/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7435/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2589/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.069/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.41 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 189.193 ​     1 -total
 + ​43.01% ​  ​81.381 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​34.66% ​  ​65.578 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_concert_tour
 + ​31.92% ​  ​60.396 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​25.45% ​  ​48.156 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Super_Junior
 + ​19.77% ​  ​37.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_b&​agrave;​i_h&​aacute;​t_c&#​7911;​a_Super_Junior
 + ​16.86% ​  ​31.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_musical_artist
 + ​13.65% ​  ​25.825 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.42%   ​12.153 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hidden
 +  5.96%   ​11.282 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1263712-0!canonical and timestamp 20181013224832 and revision id 26383183
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0106-super-show-3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)