User Tools

Site Tools


0110-sura-la-gi

Suraż là một thị trấn thuộc huyện Białostocki, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 34 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 1007 người và mật độ 30 người/km².[1]

0110-sura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)