User Tools

Site Tools


0129-szyd-owiec-la-gi

Szydłowiec là một thị trấn thuộc huyện Szydłowiecki, tỉnh Mazowieckie ở trung-đông Ba Lan. Thị trấn có diện tích 22 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 11873 người và mật độ 542 người/km².[1]

0129-szyd-owiec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)