User Tools

Site Tools


0130-t-159-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0130-t-159-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​315px;​border-spacing:​2px;"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​line-height:​1.5em;">​
 +</​td></​tr><​tr><​th height="​30"​ style="​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Phục vụ (Việt Nam)
 +</th>
 +<th style="​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;"><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Ensign_of_Vietnam_People%27s_Navy.svg/​53px-Ensign_of_Vietnam_People%27s_Navy.svg.png"​ width="​53"​ height="​35"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Ensign_of_Vietnam_People%27s_Navy.svg/​81px-Ensign_of_Vietnam_People%27s_Navy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Ensign_of_Vietnam_People%27s_Navy.svg/​107px-Ensign_of_Vietnam_People%27s_Navy.svg.png 2x" data-file-width="​2017"​ data-file-height="​1326"/></​span></​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Tên gọi:</​td><​td>​
 +(T-159)</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Nhập biên chế:</​td><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Tái biên chế:</​td><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Xuất biên chế:</​td><​td>​
 +1973</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Biệt danh:</​td><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ height="​30"​ style="​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Đặc điểm khái quát
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Lớp và kiểu:</​td><​td>​
 +Tàu tuần tiễu 40T</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Kiểu:</​td><​td>​
 +Tàu tuần tiễu</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Trọng tải choán nước:</​td><​td>​
 +40 tấn</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Độ dài:</​td><​td>​
 +? m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Sườn ngang:</​td><​td>​
 +? m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Mớn nước:</​td><​td>​
 +? m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Động cơ đẩy:</​td><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Tốc độ:</​td><​td>​
 +? hải lý</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Thủy thủ đoàn<​br/>​đầy đủ:</​td><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Hệ thống cảm biến<​br/>​và xử lý:</​td><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Vũ trang:</​td><​td>​
 +?</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tàu T-159</​b>​ là một tàu tuần tiễu từng đặt trong biên chế của Quân chủng Hải quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​T-159 là chiếc tàu duy nhất thuộc kiểu tàu tuần tiễu 40T (40 tấn) trong Quân chủng Hải quân được ghi chép lại.
 +</​p><​p>​Chiếc tàu tham gia vào cuộc Chiến tranh Việt Nam trong khoảng thời gian không quân và hải quân Hoa Kỳ tấn công nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 +</​p><​p>​Năm 1973, tàu bị loại khỏi biên chế do hư hỏng nặng, không còn khả năng khôi phục.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li><​i>​Lịch sử ngành Kỹ thuật Hải quân Việt Nam - Tập 1</​i>​.</​li>​
 +<​li><​i>​Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam (1955-2005)</​i>​. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 2005.</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181017084201
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.148 seconds
 +Preprocessor visited node count: 764/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8537/​2097152 bytes
 +Template argument size: 604/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.13 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 120.211 ​     1 -total
 + ​50.09% ​  ​60.208 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​31.36% ​  ​37.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​22.12% ​  ​26.594 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ship_Begin
 + ​15.12% ​  ​18.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_ship_career
 + ​11.17% ​  ​13.425 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  8.39%   ​10.090 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ship_Characteristics
 +  5.77%    6.938      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Shipboxflag
 +  5.36%    6.448      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_find
 +  3.91%    4.699      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1221499-0!canonical and timestamp 20181017084201 and revision id 23876968
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0130-t-159-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)