User Tools

Site Tools


0139-t-c-tranh-ph-l-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0139-t-c-tranh-ph-l-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tức Tranh</​b>​ là một xã thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Xã nằm ở phía đông của huyện và tiếp giáp với xã Phú Đô ở phía đông bắc và đông, xã Vô Tranh ở phía nam, xã Phấn Mễ ở phía tây nam và xã Yên Lạc ở phía tây và tây bắc. Tức Tranh giáp với sông Cầu ở mộ đoạn phía đông nam, bên kia sông là xã Minh Lập của huyện Đồng Hỷ.
 +</​p><​p>​Năm Minh Mạng thứ 16 (1836), tổng Tức Tranh thuộc huyện Phú Lương, phủ Tòng Hóa, tỉnh Thái Nguyên bao gồm 4 xã: Tức Tranh, Quảng Cố, Đan Khê, Thanh Trà và 1 trang là An Lạc. Đến trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, tổng Tức Tranh có ba xã, sau đó Tức Tranh trở thành tên của một trong 12 xã của huyện Phú Lương. Hiện nay, xã Tức Tranh có 24 xóm: Bãi Bằng, Tân Thái, Khe Cốc, Đập Tràn, Minh Hợp, Quyết Thắng, Đồng Hút, Đồng Danh, Quyết Tiến, Thâm Găng, Tân Hòa, Làng Mai, Mỹ Khánh, Bò 1, Bò 2, Bún 1, Bún 2, Giang 1, Giang 2, Phú Sơn, Làng Hin, Bầu 1, Bầu 2, Cọ 1, Cọ 2, Phú Yên, Lân 1, Lân 2, Hoa 1, Hoa 2.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Tức Tranh có diện tích 24,6 km², dân số là 8527 người, mật độ cư trú đạt 347 người/​km². Tức Tranh là một xã phát triển về nghề trồng chè, Dự án tưới tiêu thủy lợi vùng đồi của xã đã nhận hơn 4 tỷ đồng ngân sách Nhà nước xây dựng các công trình đập chứa nước: Thác Dài, Tân Thái, Đồng Lương, Gốc Gạo, Minh Hợp… phục vụ đắc lực cho phát triển cây chè. Thu nhập bình quân của người dân xã Tức Tranh năm 2009 là 11,9 triệu đồng, tỉ lệ tăng trưởng đạt 13%.<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Năm 2009, xã Tức Tranh được tỉnh Thái Nguyên công nhận Làng nghề trồng và chế biến chè Thác Dài. Năm 2010 xã có trên 1000 ha chè<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Tuyến đường liên 3 xã Tức Tranh - Yên Lạc - Yên Đổ vừa đã khởi công xây dựng. Đây là con đường đi qua 17 xóm, trong đó 1 xóm thuộc xã Tức Tranh, 1 xóm thuộc xã Yên Đổ và 15 xóm thuộc xã Yên Lạc. Điểm đầu của tuyến đường được nối với đường liên xã Phấn Mễ - Tức Tranh tại địa phận xóm Cầu Trắng, xã Tức Tranh.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011031218
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.246 seconds
 +Preprocessor visited node count: 937/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 38637/​2097152 bytes
 +Template argument size: 744/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3857/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.080/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.21 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 190.861 ​     1 -total
 + ​61.32% ​ 117.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​55.17% ​ 105.292 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.11% ​  ​42.201 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.21% ​  ​40.475 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.33% ​  ​33.083 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.07% ​  ​19.222 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Ph&​uacute;​_L&#​432;&#​417;​ng
 +  8.90%   ​16.995 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.12%   ​11.672 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  5.86%   ​11.175 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​826783-0!canonical and timestamp 20181011031218 and revision id 40664227
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0139-t-c-tranh-ph-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)