User Tools

Site Tools


0141-t-ch-l-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0141-t-ch-l-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tích Lương</​b>​ là một phường thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường có diện tích 8,98 km², dân số năm 1999 là 10247 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1141 người/​km².
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​58/​Dhktcn2.jpg/​250px-Dhktcn2.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​58/​Dhktcn2.jpg/​375px-Dhktcn2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​5/​58/​Dhktcn2.jpg/​500px-Dhktcn2.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên nằm trên địa bàn phường Tích Lương</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Phường nằm ở phía nam của thành phố và được thành lập từ tháng 1 năm 2011 từ xã Tích Lương trước đây. Phường có diện tích 9,3 km² và dân số là 17.225 người (2011).<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​a9/​C%E1%BB%95ng_sau_%C4%90H_C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p.JPG/​250px-C%E1%BB%95ng_sau_%C4%90H_C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​a9/​C%E1%BB%95ng_sau_%C4%90H_C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p.JPG/​375px-C%E1%BB%95ng_sau_%C4%90H_C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​a/​a9/​C%E1%BB%95ng_sau_%C4%90H_C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p.JPG/​500px-C%E1%BB%95ng_sau_%C4%90H_C%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p.JPG 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​3240"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đại học kỹ thuật công nghiệp</​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +<​p>​Phường Tích Lương nằm về phía tây của quốc lộ 3 và đối diện qua quốc lộ với các phường khác cũng thuộc thành phố Thái Nguyên lần lượt từ phía bắc sang phía đông là Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành, và một đoạn nhỏ với phường Tân Thành. Phía tây là xã Thịnh Đức thuộc thành phố Thái Nguyên và phía nam là thị xã Sông Công.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​98/​%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%C3%ADch_L%C6%B0%C6%A1ng.JPG/​250px-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%C3%ADch_L%C6%B0%C6%A1ng.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​98/​%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%C3%ADch_L%C6%B0%C6%A1ng.JPG/​375px-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%C3%ADch_L%C6%B0%C6%A1ng.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​9/​98/​%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%C3%ADch_L%C6%B0%C6%A1ng.JPG/​500px-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_T%C3%ADch_L%C6%B0%C6%A1ng.JPG 2x" data-file-width="​4320"​ data-file-height="​3240"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<​p>​Trên địa bàn phường Tích Lương hiện tọa lạc hai trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên là Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh và trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim ngoài ra còn có Cao đẳng nghề cơ điện luyện kim.<sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Phường Tích Lương có diện tích chủ yếu là đất nông nghiệp, đô thị hóa hiện mới chỉ tập trung ở khu vực ven quốc lộ và xung quanh các trường đại học, cao đẳng. Tích Lương cũng có ít các đường phố lớn, chỉ có hai con đường nằm trên địa bàn là đường 3 tháng 2 (Quốc lộ 3) và đường Tích Lương. Trên địa bàn phường có khá nhiều các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn nhỏ của cac sdoanh nghiệp địa phương. Phường Tích Lương còn có hồ chứa nước sạch Tích Lương và nhà máy xử lý nước sạch là nhà máy nước thứ 2 đáp ứng cho thành phố Thái Nguyên.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Phường Tích Lương được quy hoạch là đầu mối giao thông phía nam của thành phố Thái Nguyên, dự án bến xe khách phía nam vừa được quy hoạch chi tiết sẽ góp phần giảm tải cho bến xe khách trung tâm vốn đã quá tải. Ngoài ra trên địa bàn phường cũng đã được quy hoạch các khu đô thị, dân cư mới, trong đó lớn nhất là dự án khu đô thị Tích Lương với số vốn đầu tư 1000 tỷ đồng thuộc dự án đối ứng của đường đô thị Đán - Hồ Núi Cốc.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy. (7-2014)">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181017021418
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.228 seconds
 +Real time usage: 0.300 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1288/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 47634/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1546/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1759/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.096/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.36 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 242.170 ​     1 -total
 + ​46.51% ​ 112.622 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​42.06% ​ 101.849 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.55% ​  ​40.082 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.15% ​  ​36.684 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.89% ​  ​31.217 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 + ​12.44% ​  ​30.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7847;​n_th&​ecirc;​m_ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 + ​11.60% ​  ​28.088 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​11.53% ​  ​27.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.29%   ​20.088 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253480-0!canonical and timestamp 20181017021418 and revision id 40664386
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0141-t-ch-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)