User Tools

Site Tools


0151-t-k-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0151-t-k-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tứ Kỳ</​b>​ là một thị trấn thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Thị trấn Tứ Kỳ có diện tích 4,76 km², dân số năm 1999 là 6050 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1271 người/​km².
 +</​p><​p>​Ngày 01/3/1996, huyện Tứ Kỳ được chính thức tái lập.
 +</​p><​p>​Là một lỵ sở gần đây nhất của huyện Tứ Kỳ theo quyết định số 76-CP của chính phủ ngày 16/6/1997 trên cơ sở lấy diện tích và dân số của 2 thôn trong lịch sử là La Tỉnh và An Nhân. Trong đó, La Tỉnh từng là lỵ sở của Tứ Kỳ qua nhiều giai đoạn: thời Nguyễn 1820 - 1874; thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1954 - 1979<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p><​b>​Nhân vật</​b> ​
 +</​p><​p>​Giáo sư Văn Tạo (Nguyễn Xuân Đào) 1926-2017, người La Tỉnh
 +</​p><​p>​Ông Nguyễn Hoài Bắc chủ tịch tỉnh Hải Dương
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181014034009
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.201 seconds
 +Preprocessor visited node count: 904/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37744/​2097152 bytes
 +Template argument size: 696/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2276/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 165.944 ​     1 -total
 + ​58.40% ​  ​96.909 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.52% ​  ​87.156 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.21% ​  ​33.536 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.82% ​  ​31.228 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.03% ​  ​24.936 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.96% ​  ​18.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_T&#​7913;​_K&#​7923;​
 + ​10.92% ​  ​18.124 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&#​7843;​i_D&#​432;&#​417;​ng
 +  8.53%   ​14.162 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.78%   ​11.250 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253897-0!canonical and timestamp 20181014034009 and revision id 40713283
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0151-t-k-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)