User Tools

Site Tools


0154-t-li-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0154-t-li-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tứ Liên</​b>​ là một phường thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phường Tứ Liên có diện tích 3,51 km², dân số năm 1999 là 7095 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 2021 người/​km².
 +</p>
 +
 +<​p>​Tiếp giáp với các phường Quảng An, Nhật Tân, Yên Phụ
 +</p>
 +
 +<​p>​Trước kia được gọi là làng Tứ Tổng. Từ năm 1961 đến năm 1995 là xã Tứ Liên thuộc huyện Từ Liêm. Từ năm 1995 đổi tên thành phường Tứ Liên thuộc quận Tây Hồ
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181010193655
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.195 seconds
 +Preprocessor visited node count: 871/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33643/​2097152 bytes
 +Template argument size: 647/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1746/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.058/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 159.167 ​     1 -total
 + ​62.73% ​  ​99.843 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.73% ​  ​90.296 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.75% ​  ​34.625 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​19.48% ​  ​31.010 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.28% ​  ​24.322 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​10.17% ​  ​16.183 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng_thu&#​7897;​c_qu&#​7853;​n_T&​acirc;​y_H&#​7891;​
 +  9.03%   ​14.373 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.80%   ​12.408 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.01%   ​11.152 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​_N&#​7897;​i
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253901-0!canonical and timestamp 20181010193655 and revision id 40664234
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0154-t-li-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)