User Tools

Site Tools


0162-t-n-s-c-c-th-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0162-t-n-s-c-c-th-p-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table style="​background:​transparent;​ float:​right;"><​tbody><​tr><​td><​table class="​infobox hproduct"​ style="​width:​22em;​width:​100%;"><​caption class="​fn"><​span class="​fn">​Tần số cực thấp</​span></​caption><​tbody><​tr><​th scope="​row">​Dải tần số</​th><​td>​
 +0,3 tới 3 kHz</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +</td>
 +</​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tần số cực thấp</​b>​ (ULF – Ultra-low frequency) là dải tần số sóng điện từ 300 Hz tới 3 kHz. Trong ngành khoa học từ quyển và địa chấn học, có các định nghĩa khác, đó là dải tần từ 1 mHz tới 100 Hz,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ 1 mHz tới 1 Hz,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ 10 mHz tới 10 Hz.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Tần số trên 3 Hz trong ngành khoa học khí quyển thường được cho vào dải tần ELF.
 +</​p><​p>​Nhiều loại sóng trong băng tần ULF có thể được quan sát thấy trong từ quyển và trên mặt đất. Các sóng này biểu diễn các quá trình vật lý quan trọng trong môi trường plasma gần Trái đất. Tốc độ của sóng ULF thường gắn liền với vận tốc Alfven, nó phụ thuộc vào từ trường xung quanh và mật độ khối plasma.
 +</​p><​p>​Băng tần này được dùng trong thông tin liên lạc ở hầm mỏ, vì nó có thể xuyên sâu vào trái đất.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​V.A. Pilipenko, "ULF waves on the ground and in space",​ Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics, Volume 52, Issue 12, December 1990, Pages 1193-1209, ISSN 0021-9169, <span class="​noprint">​doi:​10.1016/​0021-9169(90)90087-4</​span>​.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​T. Bösinger and S. L. Shalimov, "On ULF Signatures of Lightning Discharges",​ Space Science Reviews, Volume 137, Issue 1, Pages 521-532, June 2008, <span class="​noprint">​doi:​10.1007/​s11214-008-9333-4</​span>​.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​O. Molchanov, A. Schekotov, E. Fedorov, G. Belyaev, and E. Gordeev, "​Preseismic ULF electromagnetic effect from observation at Kamchatka",​ Natural Hazards and Earth System Sciences, Volume 3, Pages 203-209, 2003</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​HF and Lower Frequency Radiation - Introduction</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181011051206
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.144 seconds
 +Preprocessor visited node count: 705/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34636/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2483/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1997/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​98.856 ​     1 -total
 + ​35.23% ​  ​34.826 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​31.41% ​  ​31.055 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MWband
 + ​28.85% ​  ​28.522 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Radio_spectrum
 + ​28.11% ​  ​27.787 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​26.85% ​  ​26.547 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​20.29% ​  ​20.061 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​EMSpectrum
 + ​15.79% ​  ​15.614 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.21%    8.119      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Doi
 +  7.10%    7.021      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Spaces
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1269108-0!canonical and timestamp 20181011051206 and revision id 14084943
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0162-t-n-s-c-c-th-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)