User Tools

Site Tools


0163-t-n-s-n-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0163-t-n-s-n-nh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tân Sơn Nhì</​b>​ là một phường thuộc quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Phường Tân Sơn Nhì có diện tích 1,13 km², dân số năm 2003 là 25312 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 22400 người/​km².
 +</p>
  
 +<​p>​Đình Tân Sơn Nhì (đình Bà Quẹo) tọa lạc tại số 207 đường Tân Kỳ - Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú được xây dựng từ năm 1852, hiện còn giữ được cấu trúc tổng thể của ngôi đình Nam bộ: cổng tam quan, bia thần hổ, thần nông, võ ca, chánh điện và hậu sở.
 +</​p><​p>​Đây là nơi diễn ra liên tục phong trào của các sĩ phu yêu nước, là cơ sở hoạt động của chi bộ xã Tân Sơn Nhì, góp phần vào thành tích chung của xã Tân Sơn Nhì - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
 +</​p><​p>​Năm 2015,​ Đình Tân Sơn Nhì (đình Bà Quẹo) được Trung tâm Bảo tồn di tích - Sở Văn hóa - thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét duyệt di tích Thành phố Hồ Chí Minh công nhận di tích lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1244
 +Cached time: 20181011101114
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.224 seconds
 +Real time usage: 0.281 seconds
 +Preprocessor visited node count: 943/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37444/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1082/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2688/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.089/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.19 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 220.634 ​     1 -total
 + ​55.27% ​ 121.955 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​50.86% ​ 112.207 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.16% ​  ​53.308 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.97% ​  ​39.657 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​17.96% ​  ​39.621 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​11.63% ​  ​25.658 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng_thu&#​7897;​c_qu&#​7853;​n_T&​acirc;​n_Ph&​uacute;​
 +  9.50%   ​20.957 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.90%   ​17.424 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_TPHCM
 +  7.01%   ​15.473 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1262701-0!canonical and timestamp 20181011101113 and revision id 42565593
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0163-t-n-s-n-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)