User Tools

Site Tools


0173-t-ng-c-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0173-t-ng-c-t-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tổng Cọt</​b>​ là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bắc giáp xã Nội Thôn và Trung Quốc.</​li>​
 +<​li>​Đông giáp Trung Quốc và xã Cô Mười (Trà Lĩnh).</​li>​
 +<​li>​Nam giáp xã Cô Mười (Trà Lĩnh), xã Sĩ Hai.</​li>​
 +<​li>​Tây giáp xã Hồng Sĩ, xã Nội Thôn.</​li></​ul><​p>​Xã Tổng Cọt có diện tích 32,​48 km²,​ dân số năm 1999 là 2.353 người.<​sup id="​cite_ref-QD19_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ mật độ dân cư đạt 72,4 người/​km².
 +</​p><​p>​Xã Tổng Cọt được chia thành các xóm: Cọt Phố, Ngườm Luông-Kéo Sỹ, Lũng Ái-Lũng Lẳng, Lũng Gioỏng, Lũng Túm-Lũng Mẳn, Ngườm Luông-Kéo Sỹ, Pài Bá, Rằng Hán, Tổng Cọt Nưa, Thieng Ngọa, Lũng Luông.
 +</​p><​p>​Trên địa bàn xã Tổng Cọt có các ngọn núi như Pác Bô, Bông, lũng Cáo, lũng Keng Lạn, lũng Kít, lũng Mò Tốc, lũng Pàng, lũng Tý. Xã có tỉnh lộ 210 chạy trên địa bàn. Đồn biên phòng Tổng Cọt quản lý tuyến biên giới của xã.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QD19-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD19Ds-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/​2006/​QĐ-BTNMT.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QD124-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định số 124/​2004/​QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181010144408
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.274 seconds
 +Preprocessor visited node count: 841/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 34073/​2097152 bytes
 +Template argument size: 639/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1335/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.31 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 221.251 ​     1 -total
 + ​69.41% ​ 153.570 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​60.89% ​ 134.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.45% ​  ​47.455 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​14.81% ​  ​32.771 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_H&​agrave;​_Qu&#​7843;​ng
 +  9.75%   ​21.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.75%   ​14.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.24%   ​13.814 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.49%   ​12.136 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Cao_B&#​7857;​ng
 +  4.59%   ​10.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253597-0!canonical and timestamp 20181010144408 and revision id 40621229
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0173-t-ng-c-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)