User Tools

Site Tools


0196-t-nh-bi-n-th-tr-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0196-t-nh-bi-n-th-tr-n-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Tịnh Biên</​b>​ là một thị trấn của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Tháng 3 năm 2012, thị trấn Tịnh Biên đã được công nhận là đô thị loại IV<sup id="​cite_ref-QD256_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và từ tháng 4 năm 2012, thị trấn Tịnh Biên trở thành huyện lị của huyện Tịnh Biên<​sup id="​cite_ref-QD618_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​C%E1%BA%A7u_s%E1%BA%AFt_T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg/​220px-C%E1%BA%A7u_s%E1%BA%AFt_T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​C%E1%BA%A7u_s%E1%BA%AFt_T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg/​330px-C%E1%BA%A7u_s%E1%BA%AFt_T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​C%E1%BA%A7u_s%E1%BA%AFt_T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg/​440px-C%E1%BA%A7u_s%E1%BA%AFt_T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg 2x" data-file-width="​4608"​ data-file-height="​3456"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Cầu sắt Tịnh Biên bắc qua kênh Vĩnh Tế, dẫn đến Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên</​div></​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​56-CP</​b><​sup id="​cite_ref-56CP_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện <​b>​Tri Tôn</​b>​ và huyện <​b>​Tịnh Biên</​b>​ thành một huyện lấy tên là huyện <​b>​Bảy Núi</​b>,​ xã Xuân Tô thuộc huyện Bảy Núi.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​181-CP</​b><​sup id="​cite_ref-181CP_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn huyện Bảy Núi thuộc tỉnh An Giang, xã Xuân Tô thuộc huyện Bảy Núi.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​300-CP</​b><​sup id="​cite_ref-300CP_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng chia chia huyện Bảy Núi thành hai huyện lấy tên là huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, xã Xuân Tô thuộc huyện Bảy Núi.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​52/​2005/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-52NDCP_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ ngày 12 tháng 04 năm 2005 của Chính phủ, thành lập thị trấn Tịnh Biên trên cơ sở toàn bộ 1.938 ha diện tích tự nhiên và 12.850 nhân khẩu của xã Xuân Tô.</​li></​ul><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg/​220px-T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg"​ width="​220"​ height="​157"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg/​330px-T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg/​440px-T%E1%BB%8Bnh_Bi%C3%AAn.jpg 2x" data-file-width="​1856"​ data-file-height="​1324"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Trước cổng chợ biên giới Tịnh Biên</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Thị trấn Tịnh Biên là thị trấn biên giới. Gần đấy là Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, một trong những cửa khẩu chính giữa Campuchia và Việt Nam, tên Khmer còn gọi là Ca Bao. Đối diện về phía Campuchia là cửa khẩu Phnumden. Tịnh Biên cũng được biên phòng coi là điểm nóng của việc buôn lậu đường cát Thái Lan, thuốc lá, hàng điện tử...
 +</​p><​p>​Chợ biên giới Tịnh Biên chủ yếu bán các hàng hóa từ Campuchia và Thái Lan, các loại cây trái như: thốt nốt, trái cây Nam Bộ, bò cạp núi, rượu rết, đặc sản mắm các loại, v.v..
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181010204909
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.138 seconds
 +Preprocessor visited node count: 594/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11014/​2097152 bytes
 +Template argument size: 410/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3515/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 896 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​94.710 ​     1 -total
 + ​65.67% ​  ​62.196 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​52.07% ​  ​49.314 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.87% ​  ​16.921 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_T&#​7883;​nh_Bi&​ecirc;​n
 + ​15.93% ​  ​15.085 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.03%    5.714      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.45%    4.215      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  3.72%    3.524      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  1.45%    1.376     12 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  1.31%    1.240      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​802949-0!canonical and timestamp 20181010204909 and revision id 26504133
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0196-t-nh-bi-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)