User Tools

Site Tools


0197-t-nh-c-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0197-t-nh-c-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tình Cương</​b>​ là một xã miền núi thuộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
 +</p>
  
 +<​p>​Xã có vị trí nằm sát bờ sông Thao, nằm về phía Đông Nam huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm huyện lỵ 6 km về phía Tây Bắc. Phía Tây và phía Bắc giáp xã Phú Lạc, phía Nam giáp xã Hiền Đa, phía Đông là sông Thao, bên kia sông là xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 4,85 km², dân số năm 1999 là 3.073 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 634 người/​km².
 +</​p><​p>​Diện tích đất nông nghiệp của xã chiếm 54% tổng diện tích, đất lâm nghiệp chiếm 2,1%, diện tích mặt nước sông, ngòi chiếm 27,7%. Địa hình chia thành hai vùng rõ rệt, phía Tây là dãy gò đồi thấp, độ dốc nhỏ, thấp dần theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, với nhiều quả đồi nhỏ nằm kế tiếp nhau, như: gò Trúc, gò Bờ Vàng, gò Cây Si, gò Sức Trong, gò Sức Ngoài, gò Chương Xá, gò Đình,... Xen kẽ giữa các quả đồi là những cánh đồng nhỏ hẹp và tương đối màu mỡ, chuyên canh cây lúa và một vài loại cây hoa màu ngắn ngày khác, như: đồng Láng, đồng Phiên Quận, đồng Tang Châu, đồng chia Năm, đồng Cây Móc, đồng Ma Hà, đồng Đỗ, đồng Non Tranh, đồng Gò Giữa,… Phía ngoài đường đê 24 (nay là quốc lộ 32C) là dải đất phù sa màu mỡ ven sông Thao, trải dài từ chân dốc Chủ Chè đến giáp xã Hiền Đa với diện tích 34,58 ha.<sup id="​cite_ref-lichsu_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Nguyên xưa, Tình Cương là tên gọi của một làng, hình thành vào khoảng cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Sách "Chế thống dinh điền cựu bạ" do tác giả Tô Đức Vượng viết năm 1812 ghi rõ: <​i>"​Làng Tình Cương thuộc xã Chế Nhuệ, huyện Hoa Khê, phủ Lâm Thao, trấn Sơn Tây"</​i>​.<​sup id="​cite_ref-lichsu_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Năm 1903, Hưng Hóa đổi tên thành tỉnh Phú Thọ. Làng Tình Cương lúc đó là một trong 8 làng của tổng Chương xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, gồm các làng Tình Cương, Chế Nhuệ, Hanh Cù, Phiên Quận, Tang Châu, Hiền Đa, Phú Lạc và Chương Xá. Đầu năm 1946, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xóa bỏ cấp tổng, mở rộng phạm vi cấp xã. Tổng Chương Xá được lập thành một xã (hay liên xã) lấy tên là xã Nhật Tiến, gồm các thôn: Tình Cương, Chế Nhuệ, Hanh Cù, Phiên Quận, Tang Châu, Hiền Đa, Phú Lạc, Chương Xá. Đầu năm 1948, xã Nhật Tiến được chia tách thành 3 xã mới là Hiền Đa, Thanh Lâm và Nhật Tiến. Xã Thanh Lâm gồm 2 thôn Phú Lạc và Chương Xá, ngày nay là xã Phú Lạc và xã Chương Xá. Xã Nhật Tiến gồm 5 thôn là: Tình Cương, Chế Nhuệ, Hanh Cù, Phiên Quận, Tang Châu. Tháng 8 năm 1964, xã Nhật Tiến được đổi tên thành xã Tình Cương như ngày nay.<sup id="​cite_ref-lichsu_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1245
 +Cached time: 20181012023255
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.214 seconds
 +Preprocessor visited node count: 933/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37795/​2097152 bytes
 +Template argument size: 758/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2161/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.067/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.754 ​     1 -total
 + ​61.52% ​ 104.436 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​56.80% ​  ​96.428 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.43% ​  ​36.381 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​18.93% ​  ​32.129 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.57% ​  ​23.037 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.94% ​  ​20.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_C&#​7849;​m_Kh&​ecirc;​
 + ​10.72% ​  ​18.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  7.59%   ​12.888 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.03%   ​10.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253567-0!canonical and timestamp 20181012023254 and revision id 40664389
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0197-t-nh-c-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)