User Tools

Site Tools


0198-t-nh-ch-u-la-gi

Tịnh Châu là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Xã này từng là một phần của huyện Sơn Tịnh cho đến khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP[2] có nội dung sáp nhập Tịnh Châu vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.

Xã Tịnh Châu có diện tích 6,31 km², dân số năm 1999 là 6820 người,[1] mật độ dân số đạt 1081 người/km².

0198-t-nh-ch-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)