User Tools

Site Tools


0200-t-nh-h-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0200-t-nh-h-a-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tịnh Hòa</​b>​ là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Xã này từng là một phần của huyện Sơn Tịnh cho đến khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/​NQ-CP<​sup id="​cite_ref-cpp_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ có nội dung sáp nhập Tịnh Hòa vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.
 +</​p><​p>​Xã Tịnh Hòa có diện tích 17,​72 km²,​ dân số năm 1999 là 12383 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 699 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181010222624
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.219 seconds
 +Preprocessor visited node count: 895/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37140/​2097152 bytes
 +Template argument size: 779/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2307/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.067/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.576 ​     1 -total
 + ​63.67% ​ 107.340 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.34% ​ 100.029 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.50% ​  ​39.617 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​16.64% ​  ​28.046 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.13% ​  ​22.129 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.42% ​  ​20.944 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Qu&#​7843;​ng_Ng&​atilde;​i
 + ​11.26% ​  ​18.975 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.06%   ​11.894 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.14%   ​10.356 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253572-0!canonical and timestamp 20181010222624 and revision id 40664258
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0200-t-nh-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)