User Tools

Site Tools


0205-t-nh-kh-la-gi

Tịnh Khê là một Phường thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Phường này từng là một phần của huyện Sơn Tịnh cho đến khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP[2] có nội dung sáp nhập Tịnh Khê vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.

Phường Tịnh Khê có diện tích 15,62 km², dân số năm 1999 là 13337 người,[1] mật độ dân số đạt 854 người/km².

0205-t-nh-kh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)