User Tools

Site Tools


0206-t-nh-long-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0206-t-nh-long-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tịnh Long</​b>​ là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Xã này từng là một phần của huyện Sơn Tịnh cho đến khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/​NQ-CP<​sup id="​cite_ref-cpp_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ có nội dung sáp nhập Tịnh Long vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.
 +</​p><​p>​Xã Tịnh Long có diện tích 7,45 km², dân số năm 1999 là 9056 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1216 người/​km².
 +</p>
  
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181010183521
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.192 seconds
 +Preprocessor visited node count: 817/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 32884/​2097152 bytes
 +Template argument size: 469/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2303/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.98 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 162.823 ​     1 -total
 + ​67.78% ​ 110.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​60.00% ​  ​97.694 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.64% ​  ​43.381 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​22.08% ​  ​35.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.79% ​  ​24.089 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.36%   ​15.246 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Qu&#​7843;​ng_Ng&​atilde;​i
 +  7.96%   ​12.959 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.55%   ​10.665 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  2.45%    3.996      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253576-0!canonical and timestamp 20181010183521 and revision id 43034927
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0206-t-nh-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)