User Tools

Site Tools


0207-t-nh-minh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0207-t-nh-minh-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tịnh Minh</​b>​ là một xã thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Tịnh Minh có diện tích 9,​143 km²,​ dân số năm 2005 là 6.259 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 684,6 người/​km².
 +</​p><​p>​Tịnh Minh bao gồm 4 thôn: Minh Long, Minh Trung, Minh Khánh, Minh Thành.
 +</​p><​p>​Trường học: Trường Tiểu học Tịnh Minh, Trường Trung học Cơ Sở Phạm Kiệt.
 +</​p><​p>​Nghề truyền thống:
 +</​p><​p>​- Nghề rèn truyền thống tại xóm 6, thôn Minh Khánh đã có từ 300 năm nay. Hiện làng nghề có trên 60 hộ gia đình với 109 lao động chuyên sản xuất hàng nông cụ cầm tay. Hàng năm, từ các lò sản xuất ở thôn Minh Khánh, có khoảng 180.000 đến 200.000 sản phẩm được đưa đi tiêu thụ ở khắp nơi, ước tính thu nhập trên 7 tỷ đồng/​năm.
 +</​p><​p>​- Qua việc công nhận là làng nghề truyền thống, Làng rèn xã Tịnh Minh sẽ được duy trì phát triển sản xuất, làm ra các sản phẩm nông cụ cầm tay có thương hiệu. Cùng với đó, mẫu mã và chất lượng từng sản phẩm làm ra cũng sẽ ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
 +</​p><​p>​Sau Cách mạng tháng Tám 1945, phủ Sơn Tịnh được chính quyền Việt Minh đổ tên thành phủ Trương Quang Trọng, đặt theo tên của Bí thư Tỉnh bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội tỉnh Quảng Ngãi<​sup>​[3]</​sup>​. Đến tháng 6 năm 1946, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đổi phủ Trương Quang Trọng thành huyện Sơn Tịnh, hợp nhất các làng xã nhỏ thành 12 xã lớn, lấy chữ Tịnh đứng đầu: Tịnh Giang, Tịnh Hiệp, Tịnh Thọ, Tịnh Minh, Tịnh Bình, Tịnh Sơn, Tịnh Hà, Tịnh Phong, Tịnh Ấn, Tịnh Thành, Tịnh Khê, Tịnh Hòa.
 +</​p><​p>​Trong những năm sau đó, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhiều lần thay đổi hành chính các xã thuộc Sơn Tịnh như. Đến năm 1954, huyện Sơn Tịnh còn 19 xã.
 +</​p><​p>​Sau năm 1955, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đổi huyện Sơn Tịnh thành quận Sơn Tịnh, đổi tên các xã, lấy chữ Sơn làm đầu như: xã Tịnh Giang đổi là xã Sơn Tây; xã Tịnh Đông đổi là xã Sơn Đông; xã Tịnh Hiệp đổi là xã Sơn Phương; xã Tịnh Trà đổi là xã Sơn Trà; xã Tịnh Bắc đổi là xã Sơn Bắc; xã Tịnh Minh đổi là xã Sơn Nam; xã Tịnh Sơn đổi là xã Sơn Lộc; xã Tịnh Bình đổi là xã Sơn Châu; xã Tịnh Thọ đổi là xã Sơn Kim; xã Tịnh Phong đổi là xã Sơn Hương; xã Tịnh Hà đổi là xã Sơn Trung; xã Tịnh Ấn đổi là xã Sơn Long; xã Tịnh An đổi là xã Sơn Phú; xã Tịnh Châu đổi là xã Sơn Thành; xã Tịnh Thiện đổi là xã Sơn Hòa; xã Tịnh Long đổi là xã Sơn Hội; xã Tịnh Hòa đổi là xã Sơn Quang; xã Tịnh Khê đổi là xã Sơn Mỹ; xã Tịnh Kỳ đổi là xã Sơn Hải.
 +</​p><​p>​Các tướng lĩnh:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Trung tướng Phạm Kiệt: Đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa III, IV; Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam; nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh kiêm Chính ủy Lực lượng Công an nhân dân vũ trang.</​li>​
 +<​li>​Phạm Nam Tào,​ Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181012011718
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.216 seconds
 +Real time usage: 0.451 seconds
 +Preprocessor visited node count: 870/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 33569/​2097152 bytes
 +Template argument size: 737/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1551/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.092/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.06 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 406.658 ​     1 -total
 + ​59.60% ​ 242.349 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​57.49% ​ 233.777 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​30.05% ​ 122.215 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​27.50% ​ 111.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.04% ​  ​40.822 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 +  5.60%   ​22.759 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_x&​atilde;,​_th&#​7883;​_tr&#​7845;​n_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_S&#​417;​n_T&#​7883;​nh
 +  4.63%   ​18.841 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  4.36%   ​17.728 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  3.70%   ​15.035 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253577-0!canonical and timestamp 20181012011718 and revision id 40664253
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0207-t-nh-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)