User Tools

Site Tools


0208-t-nh-n-ng-la-gi

Tịnh Ấn Đông là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Trước đây xã này trực thuộc huyện Sơn Tịnh; xã được thành lập vào năm 1987, cùng với xã Tịnh Ấn Tây và Thị trấn Sơn Tịnh, trên cơ sở sát nhập và phân chia dân số diện tích của 2 xã Tịnh Ấn và xã Tịnh Phong trước đây.[3] Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP có nội dung sáp nhập Tịnh Ấn Đông vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.[4]

Xã có diện tích 10,12 km², dân số năm 1999 là 5.406 người,[1] mật độ dân số đạt 534 người/km². Xã được phân thành 6 thôn: Hòa Bình, Hạnh Phúc, Đoàn Kết, Bình Đẳng, Độc Lập, Tự Do[5].

Danh thắng núi Thiên Ấn năm chủ yếu trên địa bàn xã Tịnh Ấn Đông.[6]

0208-t-nh-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)