User Tools

Site Tools


0208-t-nh-n-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0208-t-nh-n-ng-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tịnh Ấn Đông</​b>​ là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Trước đây xã này trực thuộc huyện Sơn Tịnh; xã được thành lập vào năm 1987, cùng với xã Tịnh Ấn Tây và Thị trấn Sơn Tịnh, trên cơ sở sát nhập và phân chia dân số diện tích của 2 xã Tịnh Ấn và xã Tịnh Phong trước đây.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP có nội dung sáp nhập Tịnh Ấn Đông vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.<​sup id="​cite_ref-cpp_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Xã có diện tích 10,​12 km²,​ dân số năm 1999 là 5.406 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 534 người/​km². Xã được phân thành 6 thôn: Hòa Bình, Hạnh Phúc, Đoàn Kết, Bình Đẳng, Độc Lập, Tự Do<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Danh thắng núi Thiên Ấn năm chủ yếu trên địa bàn xã Tịnh Ấn Đông.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181012023406
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.192 seconds
 +Real time usage: 0.238 seconds
 +Preprocessor visited node count: 938/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37990/​2097152 bytes
 +Template argument size: 856/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3556/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.075/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.102 ​     1 -total
 + ​66.77% ​ 128.268 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​59.45% ​ 114.209 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.49% ​  ​45.127 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​17.06% ​  ​32.777 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.50% ​  ​24.015 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.09%   ​17.459 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Qu&#​7843;​ng_Ng&​atilde;​i
 +  7.74%   ​14.876 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.50%   ​14.401 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.35%   ​10.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253561-0!canonical and timestamp 20181012023406 and revision id 40702579
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0208-t-nh-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)