User Tools

Site Tools


0209-t-nh-n-t-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0209-t-nh-n-t-y-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tịnh Ấn Tây</​b>​ là một Phường ​ thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Phường ​ nằm ở phía Bắc thành phố Quảng Ngãi, Đông giáp phường Trương Quang Trọng, Nam giáp sông Trà Khúc, Tây giáp xã Tịnh Hà, Bắc giáp xã Tịnh Thọ.
 +</​p><​p>​Xã được thành lập vào năm 1987, cùng với xã Tịnh Ấn Đông và Thị trấn Sơn Tịnh, trên cơ sở sát nhập và phân chia dân số diện tích của 2 xã Tịnh Ấn và xã Tịnh Phong trước đây.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Ngày 12 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP có nội dung sáp nhập Tịnh Ấn Tây vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.<​sup id="​cite_ref-cpp_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Phường ​ có diện tích 7,03 km², dân số năm 1999 là 7.045 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 1.002 người/​km². Phường ​ được phân thành 4 Tô dân phố : Độc Lập,​Thống Nhất, Cộng Hòa 1, Cộng Hòa 2.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Trong xu thế hội nhập và phát triển, xã tịnh ấn tây hôm nay đã có nhiều sự đổi thay lớn. Tác động tích cực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng với sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chính quyền địa phương và sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp trên, xã Tịnh ấn tây đã có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa-xã hội: Nhiều nhà máy, xí nghiệp được hình thành trên cụm công nghiệp làng nghề xã Tịnh ấn tây, đều này đã tạo ra cho nhân dân trong vùng có cơ hội được tìm kiếm công việc ổn đinh, trang trải cuộc sống gia đình, phát triểm kinh tế.
 +</​p><​p>​Với sự nổ lực của toàn Đảng, toàn dân xã Tịnh ấn tây đã vinh dự được lãnh đạo tỉnh trao tặng danh hiệu "Xã đạt chuẩn Quốc gia". Điều này đã khích lệ tinh thần của nhân dân và cán bộ quản lý phải nổ lực hơn nữa để xây dựng xã Tịnh ấn tây thành một xã vững mạnh, phát triển.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1243
 +Cached time: 20181011001120
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.210 seconds
 +Preprocessor visited node count: 929/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37834/​2097152 bytes
 +Template argument size: 874/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3214/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.879 ​     1 -total
 + ​60.95% ​ 102.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.02% ​  ​91.223 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.74% ​  ​38.398 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​21.59% ​  ​36.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.74% ​  ​26.583 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.17%   ​15.494 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Danh_s&​aacute;​ch_ph&#​432;&#​7901;​ng,​_x&​atilde;​_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Qu&#​7843;​ng_Ng&​atilde;​i
 +  8.09%   ​13.659 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  6.78%   ​11.457 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_H&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  6.10%   ​10.303 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1253562-0!canonical and timestamp 20181011001120 and revision id 41242968
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0209-t-nh-n-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)