User Tools

Site Tools


0217-t-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0217-t-o-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​St-Sebastian-xx-Guido-Reni.JPG/​200px-St-Sebastian-xx-Guido-Reni.JPG"​ width="​200"​ height="​277"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​St-Sebastian-xx-Guido-Reni.JPG/​300px-St-Sebastian-xx-Guido-Reni.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​St-Sebastian-xx-Guido-Reni.JPG/​400px-St-Sebastian-xx-Guido-Reni.JPG 2x" data-file-width="​433"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div> ​
 +<​p>​Những người <​b>​tử đạo</​b>​ hay <​b>​tuẫn giáo</​b>​ (trong nhiều ngôn ngữ phương Tây có gốc từ tiếng Hy Lạp: μάρτυς <​i>​mártys</​i>,​ nghĩa là "nhân chứng"​) là những người chịu sự bách hại hoặc cái chết trong khi quyết giữ đức tin của mình, thường đề cập tới người có tôn giáo.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Thánh tử đạo Do Thái như Kiddush Hashem là một ví dụ điển hình, có nghĩa "tên thánh của một vị thần"​ qua sự hiến dâng vì cộng đồng.
 +</p>
 +
 +<​dl><​dd><​i class="​section-detail">​ </​i></​dd></​dl><​p>​Trong Kitô giáo, thánh tử đạo được xem như là mẫu hình tượng theo Chúa Giêsu chịu chết để hiến tế mình vì người khác. Người tử đạo đầu tiên là thánh Stêphanô (tên của ông có nghĩa "ngôi vua"), và những người gánh chịu tử đạo tin rằng họ sẽ được dự phần vào thiên chức "​vương đế" ("​ngôi vua") của Chúa Giêsu.
 +</​p><​p>​Trong lịch sử của Kitô giáo, từ thời sơ khai thì Kitô hữu đã bị ngược đãi bởi đế quốc La Mã, người tử đạo thường chết vì tin đạo, họ biết họ sẽ bị giết nếu không chịu bỏ đạo nhưng dường như họ không sợ vì tin rằng sẽ được vinh danh nơi thiên đàng. Thánh tử đạo thường không có ý định bảo vệ cho mình cứ mặc cho người khác đánh đập hay giết để chứng minh đức tin với Chúa Giêsu và cũng một mặt tôn vinh cái chết của Ngài. Dù vậy, nghĩa cửa thánh tử đạo không chỉ nói riêng về đức tin của tôn giáo.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li><​i>​Catholic Encyclopedia</​i>​ "​Martyrs"</​li>​
 +<​li>​Foster,​ Claude R. jr.: Paul Schneider, the Buchenwald apostle: a Christian martyr in Nazi Germany; a sourcebook on the German Church struggle; Westchester,​ Pennsylvania:​ SSI Bookstore, West Chester University, 1995; ISBN 1-887732-01-2</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181028002501
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.235 seconds
 +Preprocessor visited node count: 850/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35623/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1047/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 147.392 ​     1 -total
 + ​45.15% ​  ​66.548 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​29.73% ​  ​43.814 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​i_ch&#​7871;​t
 + ​27.49% ​  ​40.513 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​26.37% ​  ​38.866 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​12.68% ​  ​18.696 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​11.08% ​  ​16.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  9.87%   ​14.552 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.73%   ​12.868 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.18%   ​12.056 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wiktionary
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​457287-0!canonical and timestamp 20181028002501 and revision id 43060572
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0217-t-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)