User Tools

Site Tools


0218-t-p-l-u-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0218-t-p-l-u-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Chaga_hut_noadj.jpg/​300px-Chaga_hut_noadj.jpg"​ width="​300"​ height="​226"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Chaga_hut_noadj.jpg/​450px-Chaga_hut_noadj.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Chaga_hut_noadj.jpg/​600px-Chaga_hut_noadj.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1207"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một túp lều của thổ dân châu Phi</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Túp lều</​b>​ hay đôi khi còn gọi là <​b>​chòi</​b>​ là một kết cấu vật chất thô sơ, đơn giản thường được làm từ những vật liệu sẵn có trong tự nhiên ở mỗi địa phương, vùng miền như tranh, tre, nứa, lá, gỗ, rơm, bùn, đá, da, lông thú, cỏ... có chức năng làm nơi trú ẩn hay chỗ ở và thường cố định. Túp lều khác với lều ở chỗ nó là một chỗ ở nơi cư ngụ thường xuyên trong khi lều chỉ là một kết cấu trú ẩn tạm thời và lưu động và đôi khi mục đích chính không phải là chỗ ở (lâu dài).
 +</​p><​p>​Túp lều là một hình thức nhà ở thông dụng của con người trong lịch sử, nhất là thời kỳ sơ khai, mông muội. Hình thức túp lều vẫn được nhiều người dân địa phương, những thổ dân ở các vùng rừng già, rừng rậm nhiệt đới ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ sử dụng phổ biến. Túp lều cũng được sử dụng là nơi cư trú cho những người có điều kiện khó khăn không đủ để ở trong những ngôi nhà khang trang, tiện nghi.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181017024605
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.104 seconds
 +Preprocessor visited node count: 211/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7416/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​73.912 ​     1 -total
 + ​72.69% ​  ​53.725 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​45.09% ​  ​33.325 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​23.73% ​  ​17.539 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​21.02% ​  ​15.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​11.58% ​   8.557      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.30%    2.438      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​982398-0!canonical and timestamp 20181017024605 and revision id 41153144
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0218-t-p-l-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)