User Tools

Site Tools


31-t-gi-ng-ph-nh-la-gi

Tả Giàng Phình
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Lào Cai
Huyện Sa Pa

Tả Giàng Phình là một xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

31-t-gi-ng-ph-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)