User Tools

Site Tools


31-t-i-s-n-la-gi

Tái Sơn là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Tái Sơn có diện tích 3,55 km², dân số năm 1999 là 3298 người,[1] mật độ dân số đạt 929 người/km².

Xã Tái Sơn là tên gọi sau Cách mạng tháng Tám khi đã sáp nhập 2 xã trong lịch sử là: xã Ngọc Tái (có 3 thôn vốn chỉ được thành lập vào đầu thời Nguyễn: thôn Thượng, thôn Trung và thôn Ngọc Chấn-tên chỉ được sử dụng từ đời vua Nguyễn Thành Thái, trước có tên là Ngọc Đường[2]) và xã Thiết Tái.

Khoa bảng

Trần Hoành (xã Ngọc Tái) đỗ tiến sĩ năm 1487.

31-t-i-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)