User Tools

Site Tools


31-t-n-b-nh-th-nh-ph-t-y-ninh-la-gi

Tân Bình là một xã thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Xã có diện tích 19,93 km², dân số tính đến ngày 30 tháng 06 năm 2018 là 7467 người, trong đó có 3607 nữ.[1] mật độ dân số đạt 244 người/km².

Xã Tân Bình là một xã nông nghiệp có tổng diện tích 2016,25 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 2/3 tổng diện tích đất.

31-t-n-b-nh-th-nh-ph-t-y-ninh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)