User Tools

Site Tools


31-t-n-giang-th-nh-ph-h-t-nh-la-gi

Tân Giang là một phường thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Tân Giang là một phường trung tâm thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Tân giang vốn là tên của một đoạn hào dẫn nước từ sông Rào Cái vào Hào vệ thành của Thành Sen. Tên Tân giang xuất phát từ việc con hào mới được đào cùng việc xây dựng thành cổ Hà Tĩnh. Vì không bao bọc thành cổ Hà Tĩnh mà chỉ có chức năng dẫn nước vào hào vệ thành, nên đoạn hào này được đặt tên là Tân Giang (sông mới)

  • Phường Tân Giang được hình thành trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích và dân cư của phường Bắc Hà, Nam Hà, Thạch Quý, được hình thành theo Nghị định 101/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/12/1993.
  • Ngày 01/7/1994 là ngày chính thức được coi là sự ra đời của phường cho đến nay được 16 năm trưởng thành và phát triển.

Phường Tân Giang nằm sâu trong lòng Thành phố Hà Tĩnh. Trung tâm hành chính Tỉnh Hà Tĩnh, Chợ Hà Tĩnh và phần lớn các cơ quan hành chính Tỉnh lẫn thành phố được đặt tại Phường này. Trung tâm thành cổ Hà Tĩnh cũng nằm trong lòng của Phường Tân Giang.

Trụ sở Công an phường Tân Giang và bệnh viện thành phố Hà Tĩnh nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc phường Tân Giang.

Trụ sở Ủy ban phường Tân Giang nằm trên đường Nguyễn Trung Thiên.

Phường Tân Giang có diện tích 0.99 km², dân số năm 2007 là 6245 người,[1] mật độ dân số đạt 6308 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Tĩnh, phường này có dân số 6004 người, với diện tích khoảng 98,4 ha.[3]

  • Di tích quốc gia Đền Võ Miếu.
  • Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
  • Khu lưu niệm danh hoạ Nguyễn Phan Chánh (di tích văn hoá cấp Tỉnh).

Có 11 khối phố văn hoá, trong đó có 5 khối phố đạt danh hiệu khối phố văn hoá cấp Tỉnh và Thành phố; có 10/11 khối phố có nhà văn hóa, có 01 khối phố đang xây dựng nhà văn hoá.


Bản mẫu:Danh sách xã, phường, thị trấn (Hà Tĩnh)

31-t-n-giang-th-nh-ph-h-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)