User Tools

Site Tools


31-t-n-ng-hi-p-la-gi

Tân Đông Hiệp là một phường thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Phường Tân Đông Hiệp có diện tích 11,92 km², dân số năm 1999 là 13968 người,[1] mật độ dân số đạt 1172 người/km². Phường có 7 khu phố: Đông Tác, Đông Chiêu, Chiêu Liêu, Đông Thành, Tân Long, Đông An, Tân An.

Ranh giới hành chính:

Phường được thành lập ngày 13 tháng 1 năm 2011 trên cơ sở xã Tân Đông Hiệp cũ.

31-t-n-ng-hi-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)