User Tools

Site Tools


31-t-y-h-a-la-gi

Tây Hòa là một huyện phía nam thuộc tỉnh Phú Yên.

Tây Hòa nằm ở phía Nam tỉnh Phú Yên, phía Bắc giáp huyện Sơn Hòa và huyện Phú Hòa, phía Nam giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Đông giáp huyện Đông Hòa, phía tây giáp huyện Sông Hinh. Tây Hòa rộng 61.043 ha và có 125.617 người.

Huyện được thành lập ngày 16-5-2005, trên cơ sở phần phía tây của huyện Tuy Hòa cũ. Phần còn lại phía đông của huyện Tuy Hòa thành lập nên huyện Đông Hòa. Khi mới tách ra, huyện Tây Hòa có 61.043 ha diện tích tự nhiên và 120.617 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Đồng, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Ngày 6-8-2013, chuyển xã Hòa Bình 2 thành thị trấn Phú Thứ - thị trấn huyện lị huyện Tây Hòa[2].

Gồm 1 thị trấn Phú Thứ (xã Hòa Bình 2 cũ) và 10 xã:Hòa Bình 1, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.

Đây cũng là địa phương có dự án Đường cao tốc Bình Định – Nha Trang đi qua đang được xây dựng.

Cơ cấu kinh tế năm 2005:

-Công nghiệp - Xây dựng: 22,88%

-Thương mại - Dịch vụ: 20,52%

-Nông - Lâm - Thủy sản: 56,6%

Tốc độ tăng trưởng GDP: 21,79%/năm (giai đoạn 2000 - 2005). Thu nhập bình quân: 5,1 triệu đồng/người/năm (năm 2005).

  1. ^ Nghị định 62/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hoà, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hoà thành huyện Đông Hoà và huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên
  2. ^ Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 6/8/2013 về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Đông Hòa và Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
31-t-y-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)