User Tools

Site Tools


31-th-ch-ng-th-nh-ph-h-t-nh-la-gi

Thạch Đồng là một xã thuộc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Thạch Đồng có diện tích 3,38 km², dân số năm 1999 là 3210 người,[1] mật độ dân số đạt 950 người/km².

Gồm 7 xóm: Đồng Công, Đồng Tiến, Đồng Liên, Đồng Giang, Hòa Bình, Đồng Thanh, Thắng Lợi.

31-th-ch-ng-th-nh-ph-h-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)