User Tools

Site Tools


31-th-ch-t-n-th-ch-th-nh-la-gi

Thạch Tân là một xã thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Thạch Tân có diện tích 4,27 km², dân số năm 2004 là 2353 người,[1] mật độ dân số đạt 551 người/km².

Địa giới hành chính xã Thạch Tân: Đông giáp xã Thạch Định; Tây giáp xã Thạch Bình; Nam giáp các xã Thạch Đồng, Thạch Định; Bắc giáp các xã Thạch Bình, Thành Trực.

Xã được thành lập trên cơ sở giải thể Thị trấn Nông trường Thạch Thành thuộc huyện Thạch Thành với 395,39 ha diện tích tự nhiên của Nông trường Thạch Thành đang sử dụng thuộc địa giới hành chính của các xã, gồm: 110,10 ha của xã Thạch Định, 261,10 ha của xã Thạch Bình, 24,19 ha của xã Thạch Đồng và 31,90 ha diện tích tự nhiên của xã Thạch Bình đang quản lý; 1.850 nhân khẩu của thị trấn nông trường Thạch Thành và 503 nhân khẩu của xã Thạch Bình.

Số nhân khẩu còn lại của Thị trấn Nông trường Thạch Thành chuyển về các xã như sau: 342 nhân khẩu về xã Thạch Sơn, 04 nhân khẩu về xã Thạch Cẩm.

Sau khi thành lập xã Thạch Tân:

  • Xã Thạch Định thuộc huyện Thạch Thành có 629,30 ha diện tích tự nhiên và 3.048 nhân khẩu.
  • Xã Thạch Bình thuộc huyện Thạch Thành có 1.506,71 ha diện tích tự nhiên và 6.806 nhân khẩu.
  • Xã Thạch Đồng thuộc huyện Thạch Thành có 958,86 ha diện tích tự nhiên và 5.291 nhân khẩu.
  • Xã Thạch Sơn thuộc huyện Thạch Thành có 1.769,62 ha diện tích tự nhiên và 6.668 nhân khẩu.
  • Xã Thạch Cẩm thuộc huyện Thạch Thành có 3.308,14 ha diện tích tự nhiên và 8.465 nhân khẩu.
31-th-ch-t-n-th-ch-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)