User Tools

Site Tools


31-th-i-thu-n-th-t-n-t-la-gi

Thới Thuận là một phường thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Phường Thới Thuận có diện tích 10,26 km², dân số năm 1999 là 16296 người,[1] mật độ dân số đạt 1588 người/km².

31-th-i-thu-n-th-t-n-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)