User Tools

Site Tools


31-thanh-b-nh-ch-m-i-b-c-k-n-la-gi

Thanh Bình
Địa lý
Diện tích 26,93 km²
Dân số  
 Tổng cộng 2.011 người
 Mật độ 75 người/km²
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Mã hành chính 02119[1]

Thanh Bình là một xã của Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Thanh Bình có diện tích 26,93 km², dân số khoảng 2.011 người, mật độ dân số đạt 75 người/km².[2] Thanh Bình có tuyến quốc lộ 3 chạy qua, song song với sông Cầu. Các phụ lưu của sông Cầu chảy qua xã bao gồm khuổi Tai và khuổi Tràng ở tả ngạn, khuổi Táo ở hữu ngạn.

Xã Thanh Bình được chia thành các xóm bản: Nà Ba, Nà Quang, Bản Chàng, Nà Nâm, Khổi Tai, Khuổi Lót, Bản Áng, Cốc Po, Khuổi Nhầu, Nà Chiêm.

31-thanh-b-nh-ch-m-i-b-c-k-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)