User Tools

Site Tools


31-thanh-h-l-c-th-y-la-gi

Thanh Hà là một thị trấn thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Thị trấn Thanh Hà có diện tích 3,65 km², dân số năm 1999 là 1095 người,[1] mật độ dân số đạt 300 người/km².

Tiền thân của thị trấn Thanh Hà hiện nay là thị trấn nông trường Thanh Hà trực thuộc huyện Kim Bôi. Được thành lập bởi Quyết định số 269-NV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 13/07/1967.

Đến ngày 27/03/1999 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/1999/NĐ-CP có hiệu lực ngày 11/04/1999. Với nội dung (Giải thể thị trấn nông trường Thanh Hà thuộc huyện Kim Bôi; dân cư thuộc thị trấn nông trường Thanh Hà hiện đang sinh sống trên địa bàn các xã Hợp Thanh, Nam Thượng, Mỹ Hòa và Phú Thành giao về các xã đó quản lý. Thành lập thị trấn Thanh Hà trên cơ sở 364,98 ha diện tích tự nhiên và 2.187 nhân khẩu của các đội sản xuất 2, 4, 6 và 9 của nông trường Thanh Hà (thuộc địa bàn của xã Thanh Nông). Địa giới hành chính thị trấn Thanh Hà: Đông, Tây và Bắc giáp xã Thanh Nông; Nam giáp xã Phú Thành) khi đó thị trấn Thanh Hà vẫn trực thuộc huyện Kim Bôi.

Ngày 14/07/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kim Bôi, chuyển các xã Hợp Thanh, Thanh Lương, Cao Thắng, Cao Dương, Hợp Châu, Long Sơn, Tân Thành về huyện Lương Sơn và chuyển thị trấn Thanh Hà và xã Thanh Nông về huyện Lạc Thuỷ.

31-thanh-h-l-c-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)