User Tools

Site Tools


31-thanh-h-ng-la-gi

Thanh Hồng là một xã thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã có diện tích 8,15 km², dân số năm 1999 là 7.263 người,[1] mật độ dân số đạt 891 người/km².

Cây bưởi đào trồng tại địa phương thường được gọi tên là bưởi đào Thanh Hồng, có sức sống tốt, cho năng suất rất cao (mỗi cây có thể trên 1000 trái mỗi năm đối với những cây sống trên 50 năm).[2] Tới thời điểm năm 2015, toàn xã đã có 120 ha trồng bưởi đào[3], cho thu nhập trên 18 tỷ đồng mỗi năm.[4]. Trong đó, có trên 50 cây tuổi đời trên 50 năm.[2]

Hiện nay, các cơ quan chức năng ở tỉnh Hải Dương đang triển khai xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm bưởi đào ở Thanh Hồng.[5]

31-thanh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)