User Tools

Site Tools


31-thanh-lu-ng-la-gi

Thanh Luông là một xã thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Xã có diện tích 36,66 km², dân số năm 1999 là 5697 người,[1] mật độ dân số đạt 155 người/km². Đây là xã có 2 lần điều chỉnh địa giới hành chính vào các năm 1997 và 2003.

Ngày 26 tháng 5 năm 1997, thành lập phường Thanh Bình thuộc TP. Điện Biên Phủ trên cơ sở điều chỉnh 64,5 ha diện tích tự nhiên và 1.622 nhân khẩu của xã Thanh Luông. Ngày 26 tháng 9 năm 2003, thành lập phường Thanh Trường trên cơ sở 281 ha diện tích tự nhiên và 3.147 nhân khẩu của xã Thanh Luông; 251 ha diện tích tự nhiên và 2.627 nhân khẩu của xã Thanh Nưa (phần điều chỉnh của 2 xã về thành phố Điện Biên Phủ quản lý). Như vậy, đến thời điểm tháng 1 năm 2004, Xã Thanh Luông có 3.665,50 ha diện tích tự nhiên và 5.697 nhân khẩu.

31-thanh-lu-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)