User Tools

Site Tools


31-thanh-v-n-thanh-ch-ng-la-gi

Thanh Văn là một xã thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Thanh Văn có diện tích 6,44 km², dân số năm 1999 là 5634 người,[1] mật độ dân số đạt 875 người/km².

Di tích cấp tỉnh: Phủ thờ đàng cao.

31-thanh-v-n-thanh-ch-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)