User Tools

Site Tools


31-yeongseo-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-yeongseo-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
31-yeongseo-la-gi [2018/11/28 03:47] (current)
thaoit
Line 44: Line 44:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<h2 class="​storytitle">​Sử dụng Serialization cho c&​aacute;​c định danh duy nhất trong Seagull Scientific BarTender</​h2>​ 
 +<div class="​meta">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div class="​storycontent">​ 
 +<​p><​img class="​alignnone"​ src="​https://​cdn.barcodesinc.com/​images/​models/​lg/​Seagull-Scientific/​bartender.jpg"​ alt="​Seagull BarTender Phần mềm m&​atilde;​ vạch chuy&​ecirc;​n nghiệp"​ width="​249"​ height="​266"​ align="​right"​ />Từ WIP (c&​ocirc;​ng việc đang tiến h&​agrave;​nh) cho ng&​agrave;​nh c&​ocirc;​ng nghiệp thực phẩm v&​agrave;​ dược phẩm, việc theo d&​otilde;​i c&​aacute;​c mặt h&​agrave;​ng c&​oacute;&​nbsp;<​a href="​http://​knstech.net">​nh&​atilde;​n m&​atilde;​ vạch</​a>&​nbsp;​được tuần tự h&​oacute;​a&​nbsp;​l&​agrave;​ cần thiết để định vị ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c v&​agrave;​ dễ d&​agrave;​ng c&​aacute;​c sản phẩm trong trường hợp thu hồi, cảnh b&​aacute;​o kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng,​ quản l&​yacute;​ hết hạn v&​agrave;​ ph&​ograve;​ng chống giả mạo.&​nbsp;​Việc sắp xếp th&​iacute;​ch hợp cho ph&​eacute;​p bất kỳ doanh nghiệp n&​agrave;​o biết ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c nơi một vấn đề bắt đầu v&​agrave;​ kết th&​uacute;​c v&​igrave;​ mỗi mục c&​oacute;​ một m&​atilde;​ vạch duy nhất, kh&​ocirc;​ng lặp lại để x&​aacute;​c định n&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​Một trong nhiều ưu điểm của&​nbsp;​phần mềm nh&​atilde;​n BarTender&​nbsp;​của Seagull Scientific&​nbsp;​l&​agrave;​ khả năng tuần tự được t&​iacute;​ch hợp đầy đủ.&​nbsp;​BarTender c&​oacute;​ nhiều loại t&​ugrave;​y chọn tuần tự h&​oacute;​a v&​agrave;​ khi bạn đ&​atilde;​ cấu h&​igrave;​nh nguồn dữ liệu, gi&​aacute;​ trị sẽ tự động tăng hoặc giảm với mỗi <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​nh&​atilde;​n</​a>​ được in.</​p>​ 
 +<​p>​Để được hướng dẫn từng bước về c&​aacute;​ch thiết lập tuần tự h&​oacute;​a trong BarTender, h&​atilde;​y&​nbsp;​tải xuống giấy trắng tiện lợi n&​agrave;​y</​p>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31-yeongseo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/28 03:47 by thaoit