User Tools

Site Tools


31-yudoma-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

31-yudoma-la-gi [2018/11/07 17:12]
127.0.0.1 external edit
31-yudoma-la-gi [2018/11/28 03:17] (current)
thaoit
Line 45: Line 45:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<​p>​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ khoa học tại Disney đ&​atilde;​ đưa trải nghiệm <a href="​http://​knstech.net">​m&​agrave;​n h&​igrave;​nh cảm ứng</​a>​ l&​ecirc;​n cấp độ tiếp theo bằng c&​aacute;​ch tạo m&​agrave;​n h&​igrave;​nh kết cấu cho ph&​eacute;​p người xem cảm nhận video v&​agrave;​ h&​igrave;​nh ảnh.&​nbsp;</​p>​ 
 +<​p>​Một thuật to&​aacute;​n được ph&​aacute;​t triển bởi Disney Research c&​oacute;​ thể được sử dụng tr&​ecirc;​n c&​aacute;​c thiết bị cảm ứng như m&​aacute;​y t&​iacute;​nh để b&​agrave;​n,​ điện thoại di động v&​agrave;​ m&​aacute;​y t&​iacute;​nh bảng, để m&​ocirc;​ phỏng c&​aacute;​c t&​iacute;​nh năng 3D tr&​ecirc;​n m&​agrave;​n h&​igrave;​nh bao gồm rặng n&​uacute;​i,​ cạnh, nh&​ocirc;​ ra v&​agrave;​ kết cấu.</​p>​ 
 +<div id="​mpu0ArticleBody"​ class="​ad-wrapper ad-wrapper--mobile ad-wrapper--mpu0">&​nbsp;​C&​aacute;​c vệt ảo được &​aacute;​nh xạ theo c&​aacute;​ch kiểm so&​aacute;​t ma s&​aacute;​t m&​agrave;​ người d&​ugrave;​ng cảm thấy khi ng&​oacute;​n tay của họ trượt tr&​ecirc;​n bề mặt m&​agrave;​n h&​igrave;​nh phẳng trơn tru.</​div>​ 
 +<div class="​ad-wrapper ad-wrapper--teads">​ 
 +<div class="​connatix">​ 
 +<div class="​resize-triggers">&​nbsp;​V&​iacute;​ dụ về c&​aacute;​ch c&​ocirc;​ng nghệ đ&​atilde;​ được khai th&​aacute;​c bao gồm người d&​ugrave;​ng tương t&​aacute;​c với xương h&​oacute;​a thạch, một loạt c&​aacute;​c quả t&​aacute;​o,​ một bản đồ của một ngọn n&​uacute;​i,​ một d&​ograve;​ng video của một con sứa bơi, v&​agrave;​ c&​aacute;​c đường n&​eacute;​t của một ấm đun nước.</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<div id="​teads-amp-ad"​ class="​ad-wrapper ad-wrapper--mobile">&​nbsp;​ Rung động từ c&​aacute;​c thiết bị đ&​aacute;​nh lừa cơ thể bằng c&​aacute;​ch bắt chước căng v&​agrave;​ đẩy l&​ecirc;​n da sẽ xảy ra khi một người gặp một vật thể trong cuộc sống thực.</​div>​ 
 +<​p>​Ivan Poupyrev, gi&​aacute;​m đốc nghi&​ecirc;​n cứu của Disney Research, Pittsburgh Interaction Group cho biết: &​ldquo;​Bộ n&​atilde;​o của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i nhận thấy vết sưng 3D tr&​ecirc;​n bề mặt chủ yếu từ th&​ocirc;​ng tin m&​agrave;​ n&​oacute;​ nhận được th&​ocirc;​ng qua việc k&​eacute;​o d&​agrave;​i da.&​nbsp;​Chạm tương t&​aacute;​c đ&​atilde;​ trở th&​agrave;​nh ti&​ecirc;​u chuẩn cho điện thoại th&​ocirc;​ng minh, m&​aacute;​y t&​iacute;​nh bảng v&​agrave;​ thậm ch&​iacute;​ cả m&​aacute;​y t&​iacute;​nh để b&​agrave;​n,​ do đ&​oacute;,​ thiết kế c&​aacute;​c thuật to&​aacute;​n c&​oacute;​ thể chuyển đổi nội dung trực quan th&​agrave;​nh cảm gi&​aacute;​c x&​uacute;​c gi&​aacute;​c đ&​aacute;​ng tin cậy c&​oacute;​ tiềm năng to lớn để l&​agrave;​m phong ph&​uacute;​ trải nghiệm người d&​ugrave;​ng &​rdquo;​.</​p>​ 
 +<div id="​taboola-carousel-thumbnails"​ class="​ad-wrapper ad-wrapper--inline-taboola ad-wrapper--mobile">&​nbsp;​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ khoa học đ&​atilde;​ t&​iacute;​nh to&​aacute;​n mối quan hệ giữa điện &​aacute;​p được &​aacute;​p dụng cho m&​agrave;​n h&​igrave;​nh v&​agrave;​ lượng &​aacute;​p suất kh&​aacute;​c nhau m&​agrave;​ người d&​ugrave;​ng <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​agrave;​n h&​igrave;​nh cảm ứng</​a>​ &​aacute;​p dụng, v&​agrave;​ sử dụng điều n&​agrave;​y để tạo cảm gi&​aacute;​c kh&​aacute;​ng tr&​ecirc;​n m&​agrave;​n h&​igrave;​nh tương ứng với độ dốc của vật thể tr&​ecirc;​n m&​agrave;​n h&​igrave;​nh.&​nbsp;​Nghi&​ecirc;​n cứu cho thấy rằng người xem c&​oacute;​ &​iacute;​t nhất ba lần nhiều khả năng th&​iacute;​ch một m&​agrave;​n h&​igrave;​nh kết cấu với c&​aacute;​c m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh đ&​atilde;​ c&​oacute;​ tr&​ecirc;​n thị trường.</​div>​ 
 +<​p>​Ali Issrar, nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu ch&​iacute;​nh của dự &​aacute;​n v&​agrave;​ một kỹ sư nghi&​ecirc;​n cứu của Disney đ&​atilde;​ m&​ocirc;​ tả c&​aacute;​ch tiếp cận n&​agrave;​y di chuyển ra khỏi c&​aacute;​c m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh truyền thống nơi thiết bị sử dụng &​ldquo;​thư viện hiệu ứng đ&​oacute;​ng hộp&​rdquo;​ được ph&​aacute;​t lại t&​ugrave;​y thuộc v&​agrave;​o c&​aacute;​ch người d&​ugrave;​ng tương t&​aacute;​c với thiết bị.&​nbsp;&​ldquo;​Điều n&​agrave;​y g&​acirc;​y kh&​oacute;​ khăn cho việc tạo phản hồi x&​uacute;​c gi&​aacute;​c cho nội dung trực quan động, nơi k&​iacute;​ch thước v&​agrave;​ hướng của c&​aacute;​c đối tượng li&​ecirc;​n tục thay đổi.&​nbsp;​Với thuật to&​aacute;​n của ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i,​ ch&​uacute;​ng t&​ocirc;​i kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ một hoặc hai hiệu ứng, m&​agrave;​ l&​agrave;​ một bộ điều khiển gi&​uacute;​p c&​oacute;​ thể điều chỉnh hiệu ứng x&​uacute;​c gi&​aacute;​c th&​agrave;​nh một tạo t&​aacute;​c trực quan cụ thể khi đang bay. &​rdquo;</​p>​ 
 +<​p>​C&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y sẽ được tr&​igrave;​nh b&​agrave;​y tại Hội nghị chuy&​ecirc;​n đề ACM về phần mềm v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ giao diện người d&​ugrave;​ng đang diễn ra từ ng&​agrave;​y 8 th&​aacute;​ng 10 đến ng&​agrave;​y 11 th&​aacute;​ng 10 tại St Andrews, Scotland.</​p>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
31-yudoma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/28 03:17 by thaoit